Yönerge

GAZİOSMANPAŞA KENT KONSEYİ

GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Tanımı, Oluşumu
Tanımı
Madde 1- (1) Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışı içinde, kent yönetiminde ortaklar arasında yatay ilişkilerin güç kazanması, demokratik katılımın ve yapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma içinde gençlerin aktif rol aldığı, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetimini hedefleyen gönüllülük temelinde oluşmuş bir platformdur.

Oluşumu

Madde 2- (1) Gençlik Meclisinin hedef yaş grubundaki gençliğe yönelik çalışmalar yürüten sivil gençlik organizasyonları, vakıflar, dernekler, mahalle birlikleri, üniversite öğrenci konseyleri, lise öğrenci birlikleri, üniversite öğrenci kulüpleri, siyasi parti gençlik kolları, gençlik spor il müdürlükleri gibi kurumsal temsiliyete dayalı gençlik birimleri temsilcileri ve sürekli çalışma gruplarının 17-29 yaşları arasındaki kadın erkek eşitliğine dayanan temsilcilerinden oluşur. Gençlik Meclisi kamu kurum, kuruluş temsilcileri ile Gaziosmanpaşa’ da yaşayan gençlerden ve gençlerin sorunlarına ilgi duyan kişilerden oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Amaç, İlkeler, Dayanak

Amaç

Madde 3- (1) Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin amacı;

a) Gençlerin, kent yönetiminde çözüm ortağı olmalarını sağlamak,
b)Gençlerin kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
c) Kent gençliğini, yerel, ulusal ve uluslar arası tüm platformlarda temsil etmek,
ç)Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde ki gençlik haklarını, yerel düzeyde korumak ve geliştirmek,
d) Hemşericilik bilincini geliştirerek kentsel kimlik oluşumuna katkı sağlamak,
e) Gençlerin, girişimcilik yönlerini ön plana çıkararak kişisel gelişimlerine destek olmak,
f) Gençlerin temel hak ve özgürlüklere ve çevreye duyarlılıklarını arttırmak,
g) Bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde gençlerin rol almalarını sağlamak,
ğ) Gençliğin birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek, ortaklık anlayışı kazandırmaktır.

İlkeler

Madde 4-

(1) Gençlik Meclisi, projelerini ve çalışma programlarını Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nu bilgilendirerek ve onay alarak yürütür.
(2) Gençlik Meclisi, çalışmalarında sadece durum tespiti yaparak önerilerde bulunmaz, aynı zamanda bizzat kendileri önerilerin hayata geçirilmesi için çalışır.
(3) Gençlik Meclisi Kent Konseyi yönetmeliği ve Gaziosmanpaşa Kent Konseyi yönergesini esas alarak çalışır.
(4) Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı, sosyal sorumluluk duygularının gelişimini sağlar.
(5) Gerçekleştirilecek çalışmaların tümünde gençliğin karar alma aşamasında sonuçların takibine kadar tüm süreçlere aktif katılımı bir gerekliliktir. Çalışmaların tümünü farklı fikirlere saygı ve hoşgörü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirir. Çalışmalara katılımda devamlılık ve gönüllülük esastır.
(6) Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurur, üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar.
(7) Kent Konseyi Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirir ve Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Genel Sekreterliği aracılığı ile görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.

Dayanak

Madde 5- (1) Bu Yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine dayanarak hazırlanan İçişleri Bakanlığının 08.10.2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmi Gazete ’de yayınladığı Kent Konseyi Yönetmeliği ve Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 06.06.2009 tarih ve 27250 Sayılı Resmi Gazete (Değişiklik) esas alınarak hazırlanmıştır.

Gençlik Meclisinin görevleri
( 1) Milli Egemenlik ilkelerine, temel hak ve hürriyetlerine dayanan, insanın inancına, haysiyetine değer veren, demokratik hukuk düzeninin gelişmesi için çalışmak.
( 2) Sosyal, ekonomik, hak ve özgürlüklerin gelişmesi için gayret etmek ve genç kitlenin bu konu üzerinde yoğunlaşmaları için çalışmak.
( 3) Gençliğin sosyal hayatta rol ve söz sahibi olması için gayret göstermek.
( 4) Tarihine, milli ve manevi değerlerine, bilime, sanata, insan haklarına ve çevreye sahip çıkmak.
( 5) Amacı ve yapılanmasına uygun olarak toplantılar, konferanslar, açık oturumlar, seminerler, paneller ve sempozyumlar tertip etmek.
( 6) Gençliğin sorunlarını araştırarak yardımlaşmayı, dayanışmayı, karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek ,sorunlarına çözüm aramak ve yardımcı olmak.
( 7)Ülke sınırları içinde geziler ve etkinlikler tertip ederek gençlerin, yaşlıların, kimsesizlerin ve bakıma ihtiyacı olan kişilerin sorunlarını dinleyerek Gençlik Meclisi'nde değerlendirip çözüm aramak.
( 8) Komisyonların onayı alınarak, etütler yapmak, broşür, bülten, dergi, gazete yayınlayarak bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek.
( 9) Avrupa Birliği sürecinde; başta yabancı ülkelerdeki gençler olmak üzere Gençlik Kuruluşları ile ilişkiler kurmak karşılıklı ziyaretlerde bulunmak, toplantılar ve geziler düzenlemek.
(10) Çevre bilincini geliştirmek, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin gençlere yönelik tüm hizmetlerinden gençlerin en iyi şekilde yararlanabilmesi için çalışmalar yapmak.
(11) Üniversite öğrencileriyle yakın temas halinde bulunmak ve öğrencilerin kurduğu okul kulüpleriyle ortak çalışmalar yapmak.
(12) Meclis içi gelişimi ve eğitimi sağlamak açısından yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren gençlik meclisleri ve gençlere yönelik diğer kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Organlar, Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Çalışma Grupları
Organlar

Madde 6- (1) Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Gençlik Meclisi Genel Kurulu
b) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu
c) Çalışma Grupları

Genel Kurul
Madde 7- (1) Gençlik Meclisi Genel Kurulu ilk toplantısını yapmak üzere Kent Konseyi Başkanının çağrısı ile toplanır. Kent Konseyi Başkanı ya da Başkan Vekilinin başkanlığında toplanan genel kurul, toplantıyı idare etmek üzere üyeleri arasında en az üç kişiden oluşan divan kurulunu seçer. Divan Kurulu oluşturulmasından sonra, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu seçilir.
(2) Yılda en az bir defa olağan toplanır. Ayrıca Yürütme Kurulu’nun alacağı kararla Olağanüstü toplanabilir.
(3) Genel kurul, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Katılanların çoğunluğu ile karar alır.
(4) Toplantı gündemli olarak yapılır ve gündemdeki konular hakkında toplantıya katılan her kişi görüş bildirebilir.
(5) Her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâlet usulüyle oy kullanılamaz. Seçimler açık oy usulüyle yapılır. Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır. Eşitlik durumunda kura ile belirlenir.
(6) Meclis toplantılarına gerekçesiz 3 kez katılmayan üyenin üyeliği düşer, yerine madde 2’ de belirtilen kişilerden yeni üye istenir.
(7) Genel Kurul’a Yürütme Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanlık divanında ayrıca başkan yardımcısı ve sekreter yer alır. Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sekreteri aynı zamanda Genel Kurul Başkan Yardımcısı ve Sekreteri görevini yürütür.
(8) Gençlik Meclisi; yürütme kurulunun ve çalışma gruplarının seçim ve çalışma esaslarını Kent Konseyi yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla belirler.
(9) Gençlik Meclisi toplantıları, Gençlik Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı veya Sekreter tarafından yönetilir.

Yürütme Kurulu

Madde 8- (1) Yürütme Kurulu; 1 başkan, 1 başkan vekili, 1 genel sekreter ve komisyon başkanlarından oluşur.
(2) Yürütme Kurulu Gençlik Meclisi Genel Kurulu tarafından 2 yılda bir seçilir.
(3) Yürütme Kurulu toplantılarına bir seçim döneminde gerekçesiz olarak ardarda 3 kez katılmayan ve bir dönem içinde sekiz (8) kez toplantıya katılmayanların üyelikleri düşer. Üyenin üyeliği sona erer. Yerine yedek üye geçer.
(4) Yürütme Kurulu, Yürütme Kurulu üyeleri ve çalışma gruplarının talepleri doğrultusunda rapor ya da projeleri değerlendirmek üzere toplanır.
(5) Çalışma grupları kurulmasını Genel Kurula teklif eder, Genel Kurulda kabul edilen görüşleri de Kent Konseyi Yürütme Kuruluna bildirilir.
(6) Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu rapor ya da projelerden uygun görülenlerin Genel Kurula havale edilmesini sağlar.
(7) Genel kurul toplantılarının gündemini belirler, toplantıyı gerçekleştirir.
(8) Yürütme Kurulu kararları çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
(9) Yürütme Kurulu sekreteri, toplantılarda görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutarak Kent Konseyi Genel Sekreterliğine altı ayda bir rapor teslim eder.

Çalışma Grupları
Madde 9- (1) Gençlik Meclisi Çalışma grupları, Yürütme Kurulu ya da Gençlik Meclisi tarafından oluşturulabileceği gibi, gönüllü çalışmak isteyenlerin teklifleriyle de oluşturulabilir.
(2) Çalışma grubunun oluşturulabilmesi için, Yürütme Kurulu’na “Çalışma grubunun amacını ve hedefini” belirten en az üç katılımcıdan oluşan yazılı bir başvuru yeterlidir.
(3) Çalışma grupları kuruluş amaçlarıyla ilgili sorunu tespit eder, sorunun çözümü için önerilerde bulunur, yapılması gerekenleri bir proje olarak eylem planı raporu halinde yürütme kuruluna verir.
(4) Çalışma grupları Gençlik Meclisi ve kent konseyinde onay gören raporlarının hayata geçirilmesi, uygulanması aşamasında da görev alabilir.
(5) Toplanma zamanlarını ve çalışma şekillerini çalışma grupları kendileri belirler.
(6) Çalışma grupları toplantılarında görüşülen konuların ve alınan kararların kayıtlarını tutarak Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Sekreterliğine teslim eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Üye Olma
Madde 10- (1) Yeni üyeler, öncelikle üye kayıt formunu doldurmalıdır. Üyeliklerin kabulü, üye kayıt formu doldurulduktan ve Meclis Yürütme Kurulunda görüşüldükten sonra, Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi onayı ile gerçekleşir.

Madde 11- (1) Gençlik Meclisi üyelerine ,üye olduklarını belirten üye kartı Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nce hazırlanarak verilecektir. Üyeliğin düşesi veya istifa halinde bu me kartın meclis sekretaryasına teslimi gerekmektedir.

Madde 12- (1) Gençlik Meclisi yılda en fazla bir (1) ay tatil edilir. Süresi ve tarihi Genel Kurul ve Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 13- (1) Gençlik Meclisi; toplantı gündemlerindeki konular ile ilgili olarak uygun gördüğü kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerini toplantılara davet eder.

Madde 14- (1) Gençlik Meclisi üyeleri hiçbir siyasi partinin propagandası ve savunuculuğunu yapamaz. Gençlik Meclisi her siyasi partiye eşit uzaklıktadır.

Madde 15- (1) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu, çalışma grupları ve projeler hakkında Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Genel Sekreteri’ni, sorumlusu aracılığı ile sürekli bilgilendirir.

Madde 16- (1) Aksi belirtilmedikçe alınan kararlar oy çokluğu ile alınır.

Tutulacak Defterler

Madde 17 -Meclis bünyesinde Üye Kayıt Defteri, Başkanlık Divanı Karar Defteri, Genel Kurul Tutanak Defteri bulundurulur.
(1) Üye kayıt defterlerinde üyelerin ismi, soy ismi, kimlik numarası, fotoğrafı, iletişim bilgileri, üye kayıt tarihi ve imzası yer alır. Üye Kayıt Defteri Başkanlık Divanının onaylanacağı bir formatta olmalıdır. Bu Defterden Başkanlık Divanı'nın görevlendireceği kişi sorumludur.
(2) Başkanlık Divanı Karar Defteri ve Genel Kurul Tutanak Defteri meclis genel sekreterliği görevini icra eden kişi tarafından tutulur.

Madde 18-
(1) Gençlik Meclisi toplantı tarihleri Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı tarafından belirlenir. Tebliğ ve toplantı günü hariç üç gün öncesinden Meclis üyelerine duyurulur. Toplantı Gündemi yazılı ve sözlü olarak Meclis üyelerine takdim edilir. Gündem dışı önerilere Başkanlık Divanınca öncelik tanınabilir ve bu önerilerin gündeme alınması oylanır. Gençlik Meclisi toplantılarını Başkanlık Divanı adına Meclis Başkanı yönetir. Meclis Başkanı olmadığı takdirde vekaleten başkan vekili yönetir.
(2) Mecliste söz söylerken esas konu dışına çıkmak, bir kimsenin kişisel hak ve özgürlüklerine saldırı niteliğinde veya özel durumu hakkında hakaret niteliği taşıyan ya da büyük üzüntü yaratacak söz sarf etmek ve Meclis düzenini bozacak davranışlarda bulunmak yasaktır. Aksi takdirde Başkanlık Divanı tarafından ihtar edilir, iki kez ihtar alan üye tutumunda devam ederse üyelikten feshedilir.

Madde19-

(1)Gençlik Meclisi yönergesi genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile değiştirilir, Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulunun onayına sunulur.

KOMİSYONLAR
Madde 20 –
(1)Gençlik Meclisi, her seçim dönemi Başkanlık seçimi divanı seçimini müteakiben çeşitli konularda her biri en az 10 kişiden oluşan komisyonlar seçer.
(2) Komisyonlara, Gençlik Meclisi üyelerinin talepleri ve tercihleri göz önüne alınarak Genel Kurul tarafından üye seçimi yapılır.
(3)komisyonlar kendi aralarında yaptıkları araştırma ve çalışmaları, aldıkları kararları ,rapor halinde değerlendirilmek üzere Genel Kurul’a ve Yürütme Kurulu’na sunarlar.
(4) Gençlik Meclisi üyelerinin teklifi ve Genel Kurul’un kabulü ile komisyonlar birleştirilebilir ve yeni komisyonlar oluşturulabilir. Komisyon başkanları Gençlik Meclisi üyeleri içinden seçilir.

Yürürlük
Madde 19- (1) Bu yönerge hükümleri, Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Genel Kurulunun kabulünü takiben yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 20- (1) Bu yönerge hükümlerini Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.

Meclisin Feshi
Madde 21 - Meclisin amacına yönelik faaliyetlerde bulunamayacağı tespit olunduğu takdirde Gençlik Meclisi Başkanı'nın teklifi ve toplantıya katılanların 3/5'ünün kabulü ile faaliyetler sona erdirilir.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 22 -

(1) Üyenin istifası ile veya 30 yaşından gün alması halinde kendiliğinden, yönetmelik ve içtüzük hükümlerine aykırı davranması halinde ise en az 5 üyenin teklifi üzerine meclis kararı ile sona erer.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu seçilinceye kadar toplantı gündem ve tarihi Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve yürütülür. Genel Kurul hazırlıkları, Gaziosmanpaşa Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.
Teog Kurs Kayıt ......

Gaziosmanpaşa Gençlik Meclisi TEOG Kurs kayıtları ...

Gönüllü Gençler ......

TEOG Kurslarımızda eğitmenlik yapmak isteyen gönül ...

Yürütme Kurulu ......

Gaziosmanpaşa Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu topla ...

Kızılay İle Ort ......

Gaziosmanpaşa Gençlik Meclisi olarak Kızılay ile o ...

Ver Elini Güneş ......

Gaziosmanpaşa Gençlik Meclisi olarak Ankara Anıtte ...